Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Trafikanalys’

Fler reste med färre fartyg

Antalet passagerare som reste till och från de svenska hamnarna ökade under andra kvartalet jämfört med samma tid i fjol. Men samtidigt minskade fartygsanlöpen i antal. I praktiken betyder det att fartygen hade fler passagerare ombord, rapporterar myndigheten Trafikanalys.

Återhämtning i regiontrafiken

Det blev en rejäl återhämtning i fjol av resandet i den regionala linjetrafiken. Men samtidigt var det långt kvar till läget innan pandemin. Det visar ny officiell statistik från Trafikanalys.

Återhämtning för färdtjänstresor

Färdtjänstresorna fortsätter att återhämta sig efter pandemin, visar ny statistik från Trafikanalys. Under 2022 genomfördes totalt nio miljoner enkelresor med färdtjänst, en ökning med 20 procent från föregående år, men två miljoner färre resor jämfört med innan pandemin.

Minskat resande trots återhämtning

Resandet i Sverige återhämtade sig något i fjol, jämfört med året innan. Men det låg samtidigt tolv procent lägre än 2019, året innan pandemin. Trots att restriktionerna på grund av pandemin togs bort successivt i början av 2022 skedde ingen större ökning i antalet resor under året. Det visar nya siffror från Trafikanalys.

Transportpolitiken missar uppsatta mål

Det är långt kvar innan Sverige har en hållbar transportförsörjning. Varken för person- eller godstransporter går utvecklingen i den riktning som riksdagen har slagit fast när det gäller de transportpolitiska målen. Det konstaterar myndigheten Trafikanalys i sin årliga uppföljning av de transportpolitiska målen. I de två rapporterna i uppföljningen tar Trafikanalys även upp bristen på bussförare.

Bussarna ökade körsträckan mest

Bussarnas samlade körsträcka ökade i fjol med hela fem procent. Det är mest av alla fordonsslag. Det framgår av Trafikanalys´ senaste officiella statistik över körsträckor med svenskregistrerade fordon. Samtidigt ökade den totala körsträckan för svenskregistrerade personbilar med 2 procent under 2022, jämfört med året innan.

Utredning: Tiotusentals fler kan få färdtjänst

Antalet personer som har rätt till färdtjänst kan öka med omkring 10 000 per år under de kommande åren. Det konstaterar myndigheten Trafikanalys som på regeringens uppdrag har utrett kriterierna för att få färdtjänsttillstånd. På fredagen redovisade Trafikanalys ett antal förslag för att göra reglerna tydligare.

Äldre har längre till bussen än yngre

Ju högre medelåldern i en kommun är, desto fler av invånarna har längre avstånd till busshållplatsen. Och omvänt – en ung befolkning har också närmare till hållplatsen. Det framgår av myndigheten Trafikanalys´ senaste rapport om kollektivtrafikens tillgänglighet. Trafikanalys följer varje år upp hur tillgänglig kollektivtrafiken är för personer med funktionshinder som en del av sin uppföljning av de transportpolitiska målen.

Färdtjänstregler ses över

Myndigheten Trafikanalys ska till slutet av månaden komma med en rapport som kan leda till att lagen om färdtjänst kan komma att ändras. Bakgrunden är att tusentals personer kan ha nekats färdtjänst därför att den nuvarande lagen är svårtolkad.

Återhämtning för färjorna

Den internationella färjetrafiken till och från svenska hamnar har återhämtat sig efter pandemin, även om den ännu inte ligger på de nivåer som gällde innan pandemin. Det visar ny statistik från myndigheten Trafikanalys. Under fjärde kvartalet 2022 var det totala antalet passagerare i svenska hamnar 5,2 miljoner, en ökning från 4,6 miljoner passagerare samma kvartal 2021. Medan utrikestrafiken har återhämtat sig ligger Gotlandsfärjorna på en något lägre nivån än samma period år 2021. Passagerartrafiken till och från finska hamnar bidrog mest till den totala ökningen.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)