Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘statistik’

I pandemins spår: Nästan varannan turistbuss försvann i fjol

Nästan varannan turistbuss och mer än var tredje långfärdsbuss försvann i fjol från de svenska vägarna. Det visar årets statistikrapport från Sveriges Bussföretag. Rapporten visar en del av de utmaningar som bussbranschen i Sverige står inför mot bakgrund av covid-19-pandemin. En rad andra trender framgår också, bland annat har bussföretagen som kör linjetrafik under lång tid blivit färre men större. Charterbussföretagen, däremot, har blivit mindre i storlek men ungefär lika många till antalet. Statistiken visar också att bussföraryrket fortsätter att vara starkt mansdominerat och att få unga alltjämt söker sig till yrket. Utsläppen från busstrafiken har minskat dramatiskt under åren 1990 – 2019.

Drastisk ändring av svenskarnas resvanor

Svenskarnas resvanor ändrades radikalt under förra året. Orsaken var givetvis covid-19-pandemin. Totalt minskade resorna med tolv procent, jämfört med året innan. Störst var minskningen när det gäller kollektivtrafiken, visar siffror från myndigheten Trafikanalys.

Svenska bussar bland Europas yngsta

Bussflottan i Sverige tillhör de yngsta i Europa. Genomsnittsåldern på bussarna i Sverige var 2019 6,6 år. Enbart Österrike och Luxemburg hade en lägre genomsnittsålder på bussarna med 4,8 respektive 5,2 år. Närmast efter Sverige följde Frankrike (7,2 år) och Nederländerna (9,3 år). Det visar siffror från den europeiska fordonstillverkarnas branschorganisation ACEA.

Bussbranschen som den var – innan covid-19 slog till

Samtidigt som många bussföretag brottas med sin överlevnad presenterar Sveriges Bussföretag sin årliga statistikrapport. Det är en rapport som i hög grad visar hur bussbranschen såg ut innan covid-19-pandemin bröt ut och tvingade stora delar av branschen att kämpa för sin överlevnad. Den kampen syns inte i statistikrapporten som bygger på offentlig statistik där årets siffror inte är klara. Samtidigt, konstaterar rapporten, finns det ett stort behov av att kontinuerligt följa branschens utveckling och kunna redovisa långsiktiga trender och stora trendbrott, så som vi ser nu.

Fler reste kollektivt i fjol

Resandet med den upphandlade, regionala kollektivtrafiken fortsatte att öka i fjol. Under 2019 var antalet påstigande resenärer i subventionerad regional linjetrafik nästan 1,7 miljarder. Under det senaste årtiondet har resandet ökat varje år, totalt med 30 procent. Det visar ny officiell statistik från Trafikanalys. Statistiken visar också att det är mycket svårt att köra kommersiell regional linjetrafik, alltså trafik som inte hålls igång med hjälp av skattemedel.

Fortsatt tillväxt av turismen i Sverige

Turismen fortsätter att växa i Sverige, visar ny statistik från Tillväxtverket. Antalet gästnätter förra året blev totalt 67,8 miljoner. Det är en ökning med 4 procent eller 2,7 miljoner gästnätter, jämfört med förra året. Under den senaste 10-årsperioden har gästnätterna i Sverige ökat med i genomsnitt omkring 3 procent om året.

Svenska bussar i miljötäten men förarbristen stort problem

De svenska bussföretagen fortsätter att gå i bräschen när det gäller fossilfria transporter. Huvuddelen av turist- och beställningstrafiken kör precis som kommersiell linjetrafik på biodrivmedel och redan idag är 88 procent av den upphandlade busstrafiken fossilfri. Det framgår av Sveriges Bussföretags årliga statistikrapport som presenterades på onsdagen. Rapporten är en användbar kunskapsbank om den svenska bussbranschen. Den visar bland annat på att den svenska bussförarkåren är en åldrande yrkesgrupp med stora, stundande pensionsavgångar. Likaså visar rapporten tydligt att busstrafiken skulle bryta samman utan invandrare. Nästan varannan bussförare är utrikes född.

Bussbranschen idag: Hotad fossilfrihet ökar med stormsteg och bussförarna blir allt äldre

Nästan hälften av den upphandlade busstrafiken körs nu på den fossilfria syntetdieseln HVO om man ser till bussarnas körsträcka. För fem år sedan fanns knappast en enda buss i landet som drevs med HVO – idag är de runt 4 400. Bussföretagen leder följaktligen omställningen till fossilfria vägtransporter. Den upphandlade busstrafiken använder idag till 86 procent förnybara drivmedel. Det är främst tack vare den syntetiska biodieseln HVO100 som man uppnått dessa positiva resultat. Det framgår av årets stora statistikrapport från Sveriges Bussföretag. Men redan till sommaren kan den positiva trenden brytas, varnar bussföretagen. Nyligen fattade politiska beslut i Sverige och förslag inom EU innebär en försämring.

Åldrande förarkår i svensk bussbransch

De fyra största bussföretagen i Sverige har tillsammans en marknadsandel på 45 procent. Men det är en relativt låg marknadskoncentration av större företag jämfört med andra svenska näringar. Den svenska bussbranschen är alltjämt en bransch med många företag, spridda över hela landet. Bakom ratten på bussarna sitter en allt mer åldrande förarkår. Det framgår av den årliga statistikrapporten från Sveriges Bussföretag där en väldig samling av fakta om branschen presenteras.

Bussförare en åldrande yrkeskår

Den svenska bussförarkåren är ett åldrande släkte. Var femte bussförare i landet är över 60 år. Det är en siffra som har ökat dramatiskt sedan år 2000 då knappt fem procent av bussförarna var över 60 år. Det betyder också att bussbranschen nu bokstavligt skriker efter nya medarbetare – branschen har ett rekryteringsbehov av 2 000 nya förare om året de närmaste åren.

© 2021 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)