Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘statistik’

Fler reste kollektivt i fjol

Resandet med den upphandlade, regionala kollektivtrafiken fortsatte att öka i fjol. Under 2019 var antalet påstigande resenärer i subventionerad regional linjetrafik nästan 1,7 miljarder. Under det senaste årtiondet har resandet ökat varje år, totalt med 30 procent. Det visar ny officiell statistik från Trafikanalys. Statistiken visar också att det är mycket svårt att köra kommersiell regional linjetrafik, alltså trafik som inte hålls igång med hjälp av skattemedel.

Fortsatt tillväxt av turismen i Sverige

Turismen fortsätter att växa i Sverige, visar ny statistik från Tillväxtverket. Antalet gästnätter förra året blev totalt 67,8 miljoner. Det är en ökning med 4 procent eller 2,7 miljoner gästnätter, jämfört med förra året. Under den senaste 10-årsperioden har gästnätterna i Sverige ökat med i genomsnitt omkring 3 procent om året.

Svenska bussar i miljötäten men förarbristen stort problem

De svenska bussföretagen fortsätter att gå i bräschen när det gäller fossilfria transporter. Huvuddelen av turist- och beställningstrafiken kör precis som kommersiell linjetrafik på biodrivmedel och redan idag är 88 procent av den upphandlade busstrafiken fossilfri. Det framgår av Sveriges Bussföretags årliga statistikrapport som presenterades på onsdagen. Rapporten är en användbar kunskapsbank om den svenska bussbranschen. Den visar bland annat på att den svenska bussförarkåren är en åldrande yrkesgrupp med stora, stundande pensionsavgångar. Likaså visar rapporten tydligt att busstrafiken skulle bryta samman utan invandrare. Nästan varannan bussförare är utrikes född.

Bussbranschen idag: Hotad fossilfrihet ökar med stormsteg och bussförarna blir allt äldre

Nästan hälften av den upphandlade busstrafiken körs nu på den fossilfria syntetdieseln HVO om man ser till bussarnas körsträcka. För fem år sedan fanns knappast en enda buss i landet som drevs med HVO – idag är de runt 4 400. Bussföretagen leder följaktligen omställningen till fossilfria vägtransporter. Den upphandlade busstrafiken använder idag till 86 procent förnybara drivmedel. Det är främst tack vare den syntetiska biodieseln HVO100 som man uppnått dessa positiva resultat. Det framgår av årets stora statistikrapport från Sveriges Bussföretag. Men redan till sommaren kan den positiva trenden brytas, varnar bussföretagen. Nyligen fattade politiska beslut i Sverige och förslag inom EU innebär en försämring.

Åldrande förarkår i svensk bussbransch

De fyra största bussföretagen i Sverige har tillsammans en marknadsandel på 45 procent. Men det är en relativt låg marknadskoncentration av större företag jämfört med andra svenska näringar. Den svenska bussbranschen är alltjämt en bransch med många företag, spridda över hela landet. Bakom ratten på bussarna sitter en allt mer åldrande förarkår. Det framgår av den årliga statistikrapporten från Sveriges Bussföretag där en väldig samling av fakta om branschen presenteras.

Bussförare en åldrande yrkeskår

Den svenska bussförarkåren är ett åldrande släkte. Var femte bussförare i landet är över 60 år. Det är en siffra som har ökat dramatiskt sedan år 2000 då knappt fem procent av bussförarna var över 60 år. Det betyder också att bussbranschen nu bokstavligt skriker efter nya medarbetare – branschen har ett rekryteringsbehov av 2 000 nya förare om året de närmaste åren.

Bussen leder grön omställning men oklara spelregler oroar

Bussarna leder omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Landets bussflotta är påfallande. Medelåldern är blygsamma fyra år och 90 procent av svensk busstrafik är upphandlad. Det är några av de fakta om svensk bussbransch som finns i den nya statistikrapporten om svensk busstrafik som Sveriges Bussföretag publicerade på fredagen. Men i branschen finns en oro för framtiden när det gäller den gröna omställningen.

Bussbranschen spjutspets i transportsektorns klimatomställning

Bussbranschen leder den svenska transportsektorns omställning till en fossilfri fordonsflotta. Branschen växer kraftigt, samtidigt som lönsamheten förbättras. Nästan 40 procent av landets bussförare är födda utrikes, vilket visar att busstrafiken och därmed kollektivtrafiken i sin helhet till stor del stannar utan invandrare. Det framgår av den årliga statistikrapporten från Sveriges Bussföretag och som presenteras på torsdagen.

Stark ökning av turismen till Sverige

Förra året blev ett starkt år för svensk besöksnäring. Framför allt ökar turismen från länder utanför Europa. Nästan alla regioner i landet fick fler besökare, flest kom till Stockholm och Västra Götaland. Totalt ökade övernattningarna med 7,1 procent jämfört med förra året till drygt 60 miljoner övernattningar visar siffror från Tillväxtverket. De visar också att turismen till Sverige ökar snabbare än till övriga Europa.

Bussarna lyfte i Europa

Såväl december 2015 som hela förra året blev ett lyft för bussmarknaden i Europa enligt siffror från de europeiska fordonstillverkarnas branschorganisation ACEA. Totalt registrerades 39 783 nya bussar i EU i fjol, en ökning med 17,8 procent jämfört med år 2014.

© 2020 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)