Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Tina Thorsell’

Företag och besöksnäring: ”Miljözon 3 slår hårt mot näringsliv och jobb”

De planer på att införa miljözon 3 i Stockholm som stadens trafikborgarråd Lars Strömgren (MP) nyligen presenterade kommer att slå hårt mot buss- och transportföretag, besöksnäring, kulturverksamhet, handel med mera. Och det är anmärkningsvärt att det i planerna saknas både konsekvensanalyser och en samhällsekonomisk analys. Det skriver företrädare för besöksnäring, bussföretag, handel samt andra transportföretag och företag i en starkt kritisk debattartikel i Svenska Dagbladet.

Turistnäringen kritiserar Trafikverkets plan

Branschorganisationen Svensk Turism kritiserar Trafikverket för att ta alldeles för lätt på besöksnäringens behov i verkets nationella plan för transportinfrastrukturen 2022-2033. Och det har blivit sämre än tidigare. Förslaget har stort fokus på traditionell industri medan besöksnäringen, en basnäring som per definition bygger på att människor förflyttar sig, ges ett ytterst begränsat utrymme, anser Svensk Turism. Svensk Turism AB samlar den privata delen av svensk besöksnäring och i organisationens styrelse sitter bland andra Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag samt Tina Thorsell, chef samhällspolitik vid Transportföretagen.

Svensk Turism konstaterar att Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 endast innehåller en enda referens till turism och besöksnäring. Den nuvarande, gällande, planen visar på en större medvetenhet kring besöksnäringens roll som expansiv näring och betydelse för landsbygdsutveckling. Det är anmärkningsvärt att besöksnäringens behov och förutsättningar inte ges större utrymme givet den roll som basnäring besöksnäringen idag har, anser Svensk Turism.

– Ett fungerande transportsystem är en av huvudnycklarna för att vi ska nå visionen i regeringens ”Strategi för hållbar turism och växande besöksnäring”. Det är därför avgörande att besöksnäringens behov och förutsättningar på ett systematiskt sätt tillgodoses i planeringen av transportinfrastrukturen, skriver Svensk Turism.

– Övergripande handlar det om ett tydligt transportslagsövergripande systemperspektiv, att knyta samman nationella och internationella noder och stråk med övrig infrastruktur och om rättvisande beräkningsgrunder och fördelningsnycklar där besöksnäring och turism vägs in i prioriteringar och i beräkningar av samhällsekonomiska effekter.

Svensk Turism ägs huvudsakligen av Visita, Svensk Handel, Transportföretagen, Passagerarrederierna och SJ.

Nya restriktioner ger avbokade resor – Transportföretagen kräver snabbt stöd

Regeringen måste snabbt införa stöd för att rädda företagen. Det skriver Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, i ett öppet brev till finansminister Mikael Damberg (S). Transportföretagen konstaterar att de rekommendationer som regeringen införde den 8 december för att mota den ökade smittspridningen av viruset fick direkt effekt på Transportföretagens medlemsföretags verksamhet även om de i sig inte innebar att verksamheten skulle stängas ned.

Fler krav på stöd till persontrafiken efter nya restriktioner

Från flera håll i persontrafiksektorn kommer nu krav på ökad stöd från staten, sedan regeringen på tisdagen presenterat nya rekommendationer och restriktioner för att bromsa smittspridningen. Som vi tidigare rapporterat har Sveriges Bussföretag begärt att regeringen tar upp en diskussion med trafikföretag och regionala kollektivtrafikmyndigheter om nya stödåtgärder. Regionstyrelsens ordförande i Uppsala kräver full kompensation till kollektivtrafiken. Transportföretagen menar att regeringen behöver återinföra stöd direkt.

Transportföretagen sågar Trafikverkets infraplan

Trafikverkets förslag till nationell infrastrukturplan för åren 2022 – 2a032 får skarp kritik från Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår. Förfallet av vägnätet fortsätter och nya stambanor riskerar att bli en gökunge som äter upp andra angelägna projekt, anser Transportföretagen.

Bussföretagen: ”Kraftsamling behövs för livskraftig bussbransch”

”Nu behöver vi kraftsamla för att säkerställa en fortsatt livskraftig bussbransch och säkra möjligheten till kollektivtrafik framöver. Det säger Anna Grönlund, branschchef för Sveriges Bussföretag. Bakgrunden är att projektet med att etablera en samverkansarena som ägs och drivs av aktörerna i besöksnäringen nu är avslutat. Nu tar organisationen Svensk Turism på sig uppgiften.

Transportföretagen bearbetar EU om biodrivmedel

Biodrivmedlens framtid inom EU är fortfarande oviss. Nu satsar Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, på att sprida kunskap bland svenska EU-parlamentariker om biodrivmedlens betydelse för en mer hållbar transportsektor. Transportföretagen framhåller att biodrivmedel är en förutsättning för det hållbarhetsarbete som pågår i en rad transportrelaterade branscher, exempelvis bussbranschen som till stor del kör på hållbara drivmedel, men också för flyget och den tunga lastbilstrafiken.

Grönlund och Thorsell i Svensk Turism

Den svenska besöksnäringens organisation Svensk Turism har valt ny styrelse. Som företrädare för transportsektorn finns nu både Tina Thorsell, näringspolitisk chef Transportföretagen och Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag med i styrelsen. Jonas Siljhammar, vd Visita, valdes till ordförande.

Svenskarna vill resa efter pandemin

Covid-19-pandemin har tvingat fram nya arbetssätt och tjänsteresorna har minskat kraftigt. Tiden efter pandemin kommer att vara experimentell men det fysiska mötets värde består. Det visar en ny rapport, Det fysiska mötets värde (klicka här), från Transportföretagen där Sveriges Bussföretag ingår.

Skärpta EU-regler om utsläpp välkomnas

Tidigt på onsdagsmorgonen stod det klart att EU länderna har enats om ett mål om att minska koldioxidutsläppen med minst 55 procent till 2030 jämfört med 1990 års nivåer. Transportföretagen, där Sveriges Bussföretag ingår, välkomnar överenskommelsen och kallar den historisk. Äntligen har förhandlarna från EU:s ministerråd och EU-parlamentet nu enats om EU:s klimatlag, som innebär ett mål om att minska koldioxidutsläppen med minst 55 och upp till 57 procent till 2030 jämfört med 1990 års nivåer, skriver Transportföretagen i en kommentar.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)