Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Svensk Turism’

Svensk Turism valde om styrelsen

Svensk Turism AB, som representerar den privata delen av besöksnäringen valde på sin bolagsstämma på onsdagen om styrelsen. Jonas Siljhammar, vd för Visita, valdes om till ordförande och Martin Kits, Svensk Handel, valdes om till vice ordförande. Sveriges Bussföretag representeras i Svensk Turisms styrelse av branschchefen Anna Grönlund.

”Försämrad tillgänglighet får allvarliga konsekvenser för turismen”

Branschorganisationen Svensk Turism AB, där Transportföretagen med Sveriges Bussföretag är delägare, varnar för att Arlandas kraftigt minskade tillgänglighet till både in- och utrikesflyg får allvarliga konsekvenser för turismen i Sverige. Bakgrunden är en undersökning som Region Stockholm, Visit Sweden och statliga Swedavia har låtit göra om hur tillgängligt Stockholm är med flyg. Undersökningen visar att av en rad större städer i norra Europa är det endast Oslo, Hamburg och Helsingfors som har en lägre tillgänglighet än Stockholm Arlanda år 2023.

Turistföretag oroliga för Sverigebilden – begär mer resurser till Visit Sweden

Bilden av Sverige utomlands är fortfarande stark och positiv. Men den traditionellt positiva bilden av Sverige utmanas idag eftersom Sverige de senaste åren fått en betydande negativ exponering som har väckt både engagemang och starka reaktioner runt om i världen. Det skriver organisationen Svensk Turism till näringsminister Ebba Busch (KD). Svensk Turism vill ha ökade resurser till Visit Sweden för marknadsföringen av Sverige som semesterdestination.

Minskad turismsatsning från regeringen får kritik

Regeringens förslag att ytterligare minska anslaget till Visit Sweden får kritik från flera håll, bland annat från Svensk Turism AB som samlar den privata delen av svensk besöksnäring. Svensk Turism är näringslivets samlade röst i turistfrågor. I budgeten skär regeringen ner anslaget till Visit Sweden, som marknadsför Sverige som turistdestination till 104,6 miljoner kronor. I fjol var anslaget 154,6 miljoner.

Turistnäringen kritiserar Trafikverkets plan

Branschorganisationen Svensk Turism kritiserar Trafikverket för att ta alldeles för lätt på besöksnäringens behov i verkets nationella plan för transportinfrastrukturen 2022-2033. Och det har blivit sämre än tidigare. Förslaget har stort fokus på traditionell industri medan besöksnäringen, en basnäring som per definition bygger på att människor förflyttar sig, ges ett ytterst begränsat utrymme, anser Svensk Turism. Svensk Turism AB samlar den privata delen av svensk besöksnäring och i organisationens styrelse sitter bland andra Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag samt Tina Thorsell, chef samhällspolitik vid Transportföretagen.

Svensk Turism konstaterar att Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 endast innehåller en enda referens till turism och besöksnäring. Den nuvarande, gällande, planen visar på en större medvetenhet kring besöksnäringens roll som expansiv näring och betydelse för landsbygdsutveckling. Det är anmärkningsvärt att besöksnäringens behov och förutsättningar inte ges större utrymme givet den roll som basnäring besöksnäringen idag har, anser Svensk Turism.

– Ett fungerande transportsystem är en av huvudnycklarna för att vi ska nå visionen i regeringens ”Strategi för hållbar turism och växande besöksnäring”. Det är därför avgörande att besöksnäringens behov och förutsättningar på ett systematiskt sätt tillgodoses i planeringen av transportinfrastrukturen, skriver Svensk Turism.

– Övergripande handlar det om ett tydligt transportslagsövergripande systemperspektiv, att knyta samman nationella och internationella noder och stråk med övrig infrastruktur och om rättvisande beräkningsgrunder och fördelningsnycklar där besöksnäring och turism vägs in i prioriteringar och i beräkningar av samhällsekonomiska effekter.

Svensk Turism ägs huvudsakligen av Visita, Svensk Handel, Transportföretagen, Passagerarrederierna och SJ.

Bussföretagen: ”Kraftsamling behövs för livskraftig bussbransch”

”Nu behöver vi kraftsamla för att säkerställa en fortsatt livskraftig bussbransch och säkra möjligheten till kollektivtrafik framöver. Det säger Anna Grönlund, branschchef för Sveriges Bussföretag. Bakgrunden är att projektet med att etablera en samverkansarena som ägs och drivs av aktörerna i besöksnäringen nu är avslutat. Nu tar organisationen Svensk Turism på sig uppgiften.

Ny ledning och styrning som kan turism behövs för turismen i Sverige

Den svenska turistnäringen behöver en ny ledning som kan turism och som förstår siffrorna kring turismen. Som det är nu värderas den utländska turismkonsumtionen alldeles för högt, vilket leder till turismsatsningar som innebär att att stora belopp slängs i sjön. Det skriver Hans Remvig, analytiker inom resor och turism i den här debattartikeln.

Grönlund och Thorsell i Svensk Turism

Den svenska besöksnäringens organisation Svensk Turism har valt ny styrelse. Som företrädare för transportsektorn finns nu både Tina Thorsell, näringspolitisk chef Transportföretagen och Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag med i styrelsen. Jonas Siljhammar, vd Visita, valdes till ordförande.

Tar över som styrelseordförande i Svensk Turism

Jonas Siljhammar, vd i besöksnäringens organisation Visita samt vice ordförande i Svensk Turism tar över ledningen av styrelsearbetet under tiden som Susanne Andersson är tillförordnad vd för Visit Sweden. Via Transportföretagen är även Sveriges Bussföretag medlem i Svensk Turism med Transportföretagens samhällspolitiska chef Tina Thorsell som styrelseledamot.

Arbete återupptas med ny strategi för besöksnäringen

Regeringen har nu återupptagit arbetet med att ta fram en ny nationell strategi för hållbar turism och växande besöksnäringen. På grund av covid-19-pandemin har arbetet vilat en stor del av året, men på initiativ av näringsminister Ibrahim Baylan(S) har det nu återupptagits. Strategin ska inte arbeta med akuta krisfrågor utan mer långsiktigt. Bland andra Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund ingår i referensgruppen.

© 2024 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)