Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Svensk Turism’

Turistnäringen kritiserar Trafikverkets plan

Branschorganisationen Svensk Turism kritiserar Trafikverket för att ta alldeles för lätt på besöksnäringens behov i verkets nationella plan för transportinfrastrukturen 2022-2033. Och det har blivit sämre än tidigare. Förslaget har stort fokus på traditionell industri medan besöksnäringen, en basnäring som per definition bygger på att människor förflyttar sig, ges ett ytterst begränsat utrymme, anser Svensk Turism. Svensk Turism AB samlar den privata delen av svensk besöksnäring och i organisationens styrelse sitter bland andra Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag samt Tina Thorsell, chef samhällspolitik vid Transportföretagen.

Svensk Turism konstaterar att Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 endast innehåller en enda referens till turism och besöksnäring. Den nuvarande, gällande, planen visar på en större medvetenhet kring besöksnäringens roll som expansiv näring och betydelse för landsbygdsutveckling. Det är anmärkningsvärt att besöksnäringens behov och förutsättningar inte ges större utrymme givet den roll som basnäring besöksnäringen idag har, anser Svensk Turism.

– Ett fungerande transportsystem är en av huvudnycklarna för att vi ska nå visionen i regeringens ”Strategi för hållbar turism och växande besöksnäring”. Det är därför avgörande att besöksnäringens behov och förutsättningar på ett systematiskt sätt tillgodoses i planeringen av transportinfrastrukturen, skriver Svensk Turism.

– Övergripande handlar det om ett tydligt transportslagsövergripande systemperspektiv, att knyta samman nationella och internationella noder och stråk med övrig infrastruktur och om rättvisande beräkningsgrunder och fördelningsnycklar där besöksnäring och turism vägs in i prioriteringar och i beräkningar av samhällsekonomiska effekter.

Svensk Turism ägs huvudsakligen av Visita, Svensk Handel, Transportföretagen, Passagerarrederierna och SJ.

Bussföretagen: ”Kraftsamling behövs för livskraftig bussbransch”

”Nu behöver vi kraftsamla för att säkerställa en fortsatt livskraftig bussbransch och säkra möjligheten till kollektivtrafik framöver. Det säger Anna Grönlund, branschchef för Sveriges Bussföretag. Bakgrunden är att projektet med att etablera en samverkansarena som ägs och drivs av aktörerna i besöksnäringen nu är avslutat. Nu tar organisationen Svensk Turism på sig uppgiften.

Ny ledning och styrning som kan turism behövs för turismen i Sverige

Den svenska turistnäringen behöver en ny ledning som kan turism och som förstår siffrorna kring turismen. Som det är nu värderas den utländska turismkonsumtionen alldeles för högt, vilket leder till turismsatsningar som innebär att att stora belopp slängs i sjön. Det skriver Hans Remvig, analytiker inom resor och turism i den här debattartikeln.

Grönlund och Thorsell i Svensk Turism

Den svenska besöksnäringens organisation Svensk Turism har valt ny styrelse. Som företrädare för transportsektorn finns nu både Tina Thorsell, näringspolitisk chef Transportföretagen och Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag med i styrelsen. Jonas Siljhammar, vd Visita, valdes till ordförande.

Tar över som styrelseordförande i Svensk Turism

Jonas Siljhammar, vd i besöksnäringens organisation Visita samt vice ordförande i Svensk Turism tar över ledningen av styrelsearbetet under tiden som Susanne Andersson är tillförordnad vd för Visit Sweden. Via Transportföretagen är även Sveriges Bussföretag medlem i Svensk Turism med Transportföretagens samhällspolitiska chef Tina Thorsell som styrelseledamot.

Arbete återupptas med ny strategi för besöksnäringen

Regeringen har nu återupptagit arbetet med att ta fram en ny nationell strategi för hållbar turism och växande besöksnäringen. På grund av covid-19-pandemin har arbetet vilat en stor del av året, men på initiativ av näringsminister Ibrahim Baylan(S) har det nu återupptagits. Strategin ska inte arbeta med akuta krisfrågor utan mer långsiktigt. Bland andra Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund ingår i referensgruppen.

Samverkansarena för besöksnäringen

Även när coronakrisen slår hårt mot turist- och besöksnäringen finns det anledning att blicka framåt. Svensk Turism har fått i uppdrag av Tillväxtverket att bygga upp en samverkansarena för besöksnäringen. Syftet är att bidra till näringens långsiktiga utveckling och målet är att ha samverkansarenan på plats redan i november 2020. Svensk Turism är ett aktiebolag som ägs av 170 företag och organisationer inom besöksnäringen. Bland ägarna finns Transportföretagen där Sveriges Bussföretag ingår.

Marknadsföringen av Sverige blir helstatlig

Besöksnäringen lämnar Visit Sweden, som sedan 1995 har haft till uppgift att marknadsföra Sverige som turistmål utomlands. Branschorganisationen Svensk Turism AB säljer sin ägarandel i Visit Sweden till svenska staten. En av delägarna i Svensk Turism är Transportföretagen där Sveriges Bussföretag ingår.

Framtidens besöksnäring på Persontrafikmässan

Persontrafikmässan i Stockholm den 22 – 24 oktober handlar inte bara om kollektivtrafik. Även turismen har en plats liksom turistbussarna. Den första mässdagen, måndag den 22 oktober klockan 14.30, presenteras således den svenska turistnäringens samlade framtidsvision ”Visit the future” presenteras på ett seminarium.

Vägen vidare för bussbranschen

Framtiden är i fokus i en ny serie filmer från Sveriges Bussföretag som vi presenterar här på bussmagasinet.se. Nu kan vi visa den andra filmen i serien Bussbranschen 2030, där Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund samtalar med nyckelpersoner i och kring bussnäringen. I det här avsnittet handlar det om turist- och beställningstrafik och Annas gäster är Susanne Andersson Pripp, ordförande i Svensk Turism och vd för Hotell Ett samt Ken Forsberg, mångårig aktiv bussföretagare.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)