Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Nytt EU-direktiv om upphandling inom försörjningssektorerna

Om mindre än två år kommer nya EU-regler om upphandlingar inom försörjningssektorerna, bland annat kollektivtrafik,  att bli svensk lag. Kraven på leverantörerna skärps och upphandlande myndigheter får större möjligheter att välja bort olämpliga anbudsgivare. Det skriver här advokat Sylvia Lindén och jur kand Sofia Gunnarsson vid Baker & McKenzie Advokatbyrå i Stockholm.

SylviaLinden

Advokat Syliva Lindén.

Under våren 2016 kommer det nyligen antagna upphandlingsdirektivet i försörjningssektorerna att införlivas i svensk lagstiftning. Direktivet kommer att leda till ökade krav på leverantörer och ge upphandlande myndigheter större möjligheter till att utesluta leverantörer som anses vara olämpliga.

Utredningen som fått i uppdrag att lämna förslag till hur det nya direktivet ska genomföras i svensk rätt har lämnat sitt delbetänkande under sommaren.

Enligt gällande upphandlingsrättslig lagstiftning kan en leverantör uteslutas till följd av dels obligatoriska, dels fakultativa grunder. Uteslutningsmöjligheterna syftar till att säkerställa att det är professionella företag med god ekonomi som är leverantörer till offentlig verksamhet.

Jur kand Sofia Gunnarsson.

Jur kand Sofia Gunnarsson.

Som exempel kan nämnas att upphandlande myndighet ska utesluta leverantörer vars företrädare genom lagakraftvunnen dom är dömd för organiserad brottslighet. Vidare har upphandlande myndighet möjlighet att utesluta leverantörer bland annat mot bakgrund av konkurs eller likvidation och företrädares brott avseende yrkesutövning.

Skärpning
I huvudsak innebär det nya upphandlingsdirektivet en kodifiering av den rättspraxis som har utvecklats avseende kriterierna för uteslutning.

Det nya direktivet innebär emellertid en skärpning av de obligatoriska grunderna för uteslutning och medför att leverantörer ska uteslutas för det fall att det föreligger en lagakraftvunnen dom för brott som innefattar människohandel jämte bristande fullgörelse gällande betalning av skatter och socialförsäkringsavgifter.

Vad som är nytt och intressant beträffande sistnämnda uteslutningsgrund är således att leverantören ska uteslutas från att delta i ett upphandlingsförfarande om den upphandlande myndigheten har kännedom om att leverantören inte har fullgjort sina skyldigheter att betala skatter eller socialförsäkringsavgifter och när detta har fastställts genom ett domstolsavgörande eller ett administrativt beslut med slutlig och bindande verkan.

Detta innebär en ökad öppenhet inom EU och omfattar sådana situationer som fastslås enligt rättsordningen i det land där leverantören är etablerad såväl som i den medlemsstat där den upphandlande myndigheten har sitt säte.

Bot och bättring
Direktivet innebär samtidigt även en ökad möjlighet för leverantörer att gottgöra sina förehavanden.

Enligt det nya direktivet har leverantören alltid rätt att värja sig mot uteslutning om denne visar att bot och bättring har skett, såsom t.ex. att en betalningsplan har ingåtts med Skatteverket om betalning av skatter. Detta menar vi innebär ett starkt incitament för bolagen verksamma inom bl.a. bussbranschen att fortsätta ansträngningarna att komma tillrätta med eventuella brister och att arbeta för en god regelefterlevnad.

Hur det nya direktivet kommer att implementeras i Sverige i alla delar kommer inte vara klart förrän 2016. Mot bakgrund av det nya direktivet rekommenderar vi emellertid redan nu att leverantörer som deltar i offentliga affärer ska se över och förstärka de egna rutinerna för kvalitetssäkring av det egna bolagets verksamhet med fokus på regelefterlevnad.

Enligt best practice bör ett complianceprogram vid deltagande i offentliga affärer tas fram och kontroller ske med jämna mellanrum. Programmet bör lämpligen vara anpassat till leverantören och komplexiteten av de upphandlingar som leverantören deltar i.

Vidare bör leverantörer genomföra regelbundna granskningar av det egna bolaget/koncernen likväl som av tilltänkta samarbetspartners inför och under upphandlingar då kvalitetssäkringar leder till ökad förutsägbarhet i upphandlingsförfarandet och en mer lönsam affär.

 

Advokat Sylvia Lindén  
Baker & McKenzie Advokatbyrå
Sylvia.Linden@BakerMcKenzie.com

Jur. kand. Sofia Gunnarsson
Baker & McKenzie Advokatbyrå
Sofia.Gunnarsson@BakerMcKenzie.com

 

Taggat som: , , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2022 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)