Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Lagstiftning’

Enklare hantering av hittegods

Regeringen lämnade på tisdagen över ett förslag till riksdagen om en ny lag om hittegods i kollektivtrafiken. Delvis stämmer den nya lagen överens med hur trafikföretagen idag hanterar hittegods, men enligt regeringen är syftet med lagen att förtydliga reglerna och förenkla hanteringen av kvarglömt gods för trafikföretagen.

Lagen gäller föremål som har glömts kvar på buss, tåg, spårvagn, tunnelbana eller fartyg, likaså inom vissa områden i anslutning till kollektivtrafiken.

Enligt lagförslaget ska den som tar hand om upphittad egendom lämna över det till det aktuella trafikföretaget, istället för att anmäla fyndet till polsen, ungefär som det är idag.

Men lagförslaget innebär också att trafikföretagen inte längre ska behöva sälja egendom som blir kvar hos företagen. Det innebär att egendomen tillfaller trafikföretaget om ägaren inte hämtar ut sin egendom. Den nya lagen ska börja gälla den 1 augusti.

Ny lag ska stoppa trängsel i kollektivtrafiken

Regeringen förbereder nu ny lagstiftning för att minska spridningen av covid-19. Bland annat vill regeringen kunna begränsa antalet passagerare i kollektivtrafiken och att reglera öppettider och antal besökare i butiker, skriver Dagens Nyheter.

Anställda ska lockas från företagsbilen till kollektivtrafiken

Den belgiska regeringen planerar en ny lag som ska stimulera anställda i företag att avstå från företagsbilen och istället välja antingen elbil eller kollektivtrafik eller andra miljövänliga transportlösningar, skriver politico.eu. Enligt den nya lagen ska anställda som har haft en företagsbil under tre år eller mer erbjudas en mobilitetsbudget som de kan använda för att antingen byta sin nuvarande företagsbil mot en elbil eller för kollektivtrafikläsningar. Om den anställde väljer en lösning som är billigare än dagens ska de få mellanskillnaden i kontanter med avdrag för sociala avgifter.

Europeisk bussbransch: Öppna Europa på riktigt!

Bussbranschen i Europa går nu ut med ett brett upprop för ett Europa som öppnas på riktigt för bussresor och bussturism. De lagar och regler som finns när det gäller bussresor har under de senaste årtiondena konsekvent motarbetat busstrafiken som mer än något annat är en näring som för människor samman, både europeer och besökare, heter det i uppropet som är undertecknat av 21 tunga organisationer i europeisk bussnäring.

Id-kontroller på bussar och tåg rycker allt närmare

Riksdagens justitieutskott sa på tisdagsförmiddagen ja till regeringens förslag att id-kontroller ska kunna införas på bussar, båtar och tåg som transporterar passagerare till Sverige. Centerpartiet och Vänsterpartiet reserverade sig mot förslaget.

ID-kontroll på bussar först efter helgerna

Regeringen håller fast vid att det ska bli krav på ID-kontroller på bussar, tåg och passagerarfartyg till Sverige. På onsdagen lämnade regeringen över sin proposition till riksdagen. Förslaget ska snabbehandlas av riksdagen. Lagen kommer att träda i kraft den 21 december. Rent praktiskt kommer den nya lagen inte att börja tillämpas förrän efter årsskiftet.

Mindre avvikelser från kör- och vilotidsregler kan bli tillåtna

Regeringen har gett Transportstyrelsen i uppdrag att tillsammans med flera andra myndigheter se över de olika regelverk som påverkar yrkestrafiken. I uppdraget ingår att ”se över möjligheten att tillåta mindre avvikelser från reglerna om kör- och vilotider”. Frågan om ett skärpt beställaransvar ska prioriteras.

Ny lag stärker kollektivtrafikresenärers ställning

Regeringen lämnade på tisdagen över sin proposition Stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärer till riksdagen. Den nya lagen innebär att den som reser kollektivt får en lagstadgad rätt till ersättning vid förseningar och förstärkt rätt till reseinformation.

Många nya lagar som berör bussföretag

Nytt år innebär som vanligt också nya lagar. En rad av dessa berör bussbranschen, direkt eller indirekt. De gäller bland annat skatter, resenärernas rättigheter, möjlighet att stoppa lagöverträdelser och utbildning.

Bussföretagen vill minska BRT-krångel

Branschorganisationen Sveriges Bussföretag vill att regeringen ändrar trafikförordningen för att bli av med en del av krånglet med långa bussar för BRT-system (superbussar). Sveriges Bussföretag pekar i ett remissyttrande till näringsdepartementet på att det på olika håll i Sverige pågår en planering för BRT-lösningar i kollektivtrafiken. Men för att nå en hög kapacitet kan det ibland behövas långa bussar, till exempel dubbelledbussar som är högst 24 meter långa. Att införa sådana är dock krångligt och tidsödande.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)