Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Tag Archive for ‘Miljözoner’

Utvidgade regler för miljözoner

Kommunerna får nya möjligheter att införa miljözoner enligt ett beslut som regeringen fattade på torsdagen. De nya reglerna innebär att miljözoner kan införas även för lätta bussar och lastbilar samt för personbilar. Det är kommunerna själva som beslutar om miljözoner och var de ska införas. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2020.

Bussföretagen sågar miljözonsförslag – ”skrämmande av Transportstyrelsen”

De nya, tuffare miljözonskrav som transportstyrelsen föreslår sågas fullständigt av Sveriges Bussföretag. Bussföretagen anser att kraven är helt orimliga, både när det gäller fordonens framförande och framdrift men också när det gäller samhällskostnaderna. Om kraven skulle införas skulle det enligt bussföretagen resultera i en ”kapitalförstöring utan like”.

Miljözoner även för lätta bussar förslag från Transportstyrelsen

Dagens miljözonsregler i svenska städer kan komma att utökas så att de inte bara gäller tunga fordon. Istället kan de komma att utökas till att även gälla personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar. Transportstyrelsen föreslår två nya typer av miljözoner för att förbättra luftkvaliteten i tätorter.

Transportstryrelsen ser över miljözonsregler

Transportstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att se över dagens bestämmelser när det gäller miljözoner. Bland annat ska myndigheten se över hur elbussar och andra eldrivna fordon ska kunna premieras i miljözonerna, eller som det heter i uppdraget till Transportstyrelsen, ”hur miljözonsbestämmelserna kan användas för att premiera tysta och emissionsfria fordon, såväl lätta som tunga”.

Gamla Skånetrafikbussar kör olagligt med kryssningsresenärer

Här kommer två av Skånetrafikens gamla bussar och bryter mot miljözonsreglerna i Stockholm. Ombord finns resenärer på lyxkryssning i ”påkostad miljö”. Men i Stockholm får de resa med utrangerade kollektivtrafikbussar från Skåne som är så gamla att de inte får köra i miljözonen i Stockholm men ändå gör det. Allt under Skånetrafikens varumärke.

Bussresearrangörer kräver ändrade miljözonsregler

Föreningen Sveriges Bussresearrangörer (SB) vill att regeringen skyndsamt ser över regelverket för miljözoner och under tiden man gör det öppnar för att svenska och utländska turistbussar får köra i svensk miljözon. SB vill också ha en översyn där man frångår 6-årsregeln och ersätter den med krav på högsta tillåtna utsläpp av koldioxid och kvävedioxid.

Ny webbplats informerar om miljözoner, vägtullar, tillgänglighetsbegränsningar

En ny webbplats som informerar om miljözoner, vägtullar, trängselavgifter och begränsningar i tillgänglighet för fordon har nu lanserats av ett brittiskt konsultföretag på uppdrag av EU-kommissionen. Webbplatsen, som kommer att byggas ut, ger idag detaljer om 268 miljözoner i Europa, liksom om fjorton olika vägtulls-/trängselavgiftsprogram.

Nytt om miljözoner och andra trafikrestriktioner i Europa

Nu blir det lättare för bussföretag, bussförare och andra som kör i Europa att hålla sig uppdaterade när det gäller miljözoner med mera i en rad europeiska länder, både när det gäller de regler som är i kraft idag och planerade förändringar. Med utgångspunkt i den hittillsvarande webplatsen lowemissionzones.eu har nu en ny, mer utvecklad och användbar webplats etablerats: www.urbanaccessregulations.eu .

Malmö överklagar beslut om miljözon

Malmö kommun har bestämt sig för att överklaga det uppmärksammade beslut som Länsstyrelsen i Skåne nyligen fattade när det gällde miljözonen i staden. Enligt Länsstyrelsen är kommunen inte behörig att fatta beslut om lokal trafikföreskrift i Malmö gällande miljözon. Men Malmö menar att Länsstyrelsen har fel och överklagade därför på måndagen Länsstyrelsens beslut till Transportstyrelsen.

Svenska mijözoner kan vara olagliga

De miljözoner som finns i en rad svenska städer kan vara olagliga eftersom trafikförordningen är så formulerad att den inte ger kommuner rätt att fatta beslut om miljözon. Det har Länsstyrelsen i Malmö konstaterat sedan en lastbilsåkare hade sökt dispens från bestämmelserna i den miljözon som finns i Malmö. Tekniska nämnden i Malmö avslog åkarens begäran, men efter ett överklagande till Länsstyrelsen fick åkaren rätt.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)