Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik och bussbranschen

Bred kritik mot förslag om återinförda ID-kontroller

Flyktingströmmarna från Ukraina gör att regeringen vill återinföra ID-kontrollerna vid gränsen. Regeringens förslag får stark kritik.

Regeringens och infrastruktur-minister Tomas Eneroths (S) förslag till återinförda ID-kontroller möts av en bred kritik. Som vi tidigare har rapporterat är både Sveriges Bussföretag och Svensk Kollektivtrafik starkt kritiska till förslaget. Men det är också en rad andra remissinstanser, från myndigheter, fackliga organisationer och till transportföretag. Drygt 30 remissinstanser har kommit in med synpunkter på förslaget, i många fall mycket kritiska.

Förslaget går i korthet ut på att transportföretagen ska vara skyldiga att kontrollera identiteten hos de människor som passerar gränsen till Sverige, med undantag för gränsen mellan Sverige och Norge. Om företagen inte sköter kontrollen kan de straffas med en sanktionsavgift på 50 000 kronor.

Sveriges Bussföretag (klicka här) och Svensk Kollektivtrafik (klicka här) har som vi tidigare rapporterat uttryckt stark kritik mot förslaget. De är inte ensamma om kritiken. Här är ett axplock bland andra kritiska remissinstanser:

Skånetrafiken skriver att regeringens förslag inte går att genomföra och skriver att det är rättsosäkert att skjuta över ansvaret för gränskontroller från polisen och tullen till den regionala trafikhuvudmannen. Visserligen antyds det att den regionala trafikhuvudmannen ska få kompensation av staten för sina kostnader för kontrollerna, men inte för intäktstappet som blir följden, slår Skånetrafiken fast. ”Att dessutom införa en sanktionsavgift för en verksamhet som i princip inte går att genomföra är orimligt. Sånetrafiken menar också att som förslaget är utformat kommer en eventuell kompensation från staten att ätas upp av sanktionsavgifterna.

Transportarbetarförbundet motsätter sig att exempelvis bussförare ska göra kontrollerna. ”Varken lämpligt eller rättssäkert. Den som utför dessa typer av kontroller ska ha adekvat utbildning och erfarenhet”, skriver Transport. Organisationen blickar också tillbaka på erfarenheterna från 201t5 – 2016 och konstaterar att bussförare i beställningstrafik då hamnade i situationer där både hot och våld. Kontrollerna ska utföras av personer med adekvat utbildning och erfarenhet och de ska aldrig arbeta ensamma, anser Transport. ”Transport vill även poängtera att det verkar finnas en viss begreppsförvirring i promemorian där ukrainska flyktingar benämns som immigranter när de egentligen är flyktingar med skyddssökande status”, skriver den fackliga oprganisationen.

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har ingen invändning i sak mot förslaget men ifrågasätter att det ska vara transportörerna som genomför id-kontrollerna. ”SKR är kritiskt till att det saknas en belysning av alternativet att lägga
uppgiften på de statliga myndigheter som redan idag ansvarar för liknande uppgifter
vid inresa till Sverige”, skriver SKR.

Färjerederiet ForSea, som trafikerar Öresund, skriver att ”belastningen och konsekvenserna för ForSea kommer dock vara avsevärd, men till mycket liten nytta och stora kostnader. Syftet kan istället uppnås med kontroller i land på Helsingborgs centralstation av Polismyndigheten och Tullverket som har den nödvändiga kompetensen”.

Polisen skriver att ”det bör övervägas hur stor effekt identitetskontroller faktiskt skulle få. Kostnaderna för och arbetsbördan med kontrollerna, både för transportörerna och för Polismyndigheten, bör stå i rimlig proportion till det syfte som eftersträvas”. Polisen pekar också på att det är lätt att undvika id-kontrollerna genom att undvika de kollektiva färdmedlen. Dessutom hänvisas den som inte har id-handlingar men uppger att vederbörande vill söka asyl hänvisas till Migrationsverket. Men ”det sker ingen kontroll av att personen sedan de facto vänder sig till Migrationsverket och fullföljer sin asylansökan”.

Dessutom pekar polisen på att det stora flertalet av flyktingar från Ukraina har id-handlingar med sig.

Polisen varnar också för att ”de föreslagna åtgärderna kan komma att innebära omfattande arbete samt omprioriteringar för Polismyndigheten vilket i sin tur kan medföra att den brottsförebyggande och brottsbekämpande verksamheten påverkas negativt.”

Kustbevakningen skriver att ”effektiviteten av de föreslagna identitetskontrollerna kan ifrågasättas med hänsyn till att transportörer i många fall saknar utrustning och kompetens att utreda äktheten av de åberopade identitetshandlingarna.

Trafikverket varnar för stora utmaningar för trafiken över Öresund: ”Det kan innebära förseningar i tågtrafiken, inställda tåg, trängsel på plattformar och ombord på tåg, ökad restid på berörda sträckor samt att tidtabeller behöver planeras om. Även ersättningstrafik via vägtrafik som passerar landsgränser kan bli svårt att ordna och hantera utifrån att dessa också kommer påverkas av kontroller. En bedömning är att restiden för arbetspendlare mellan Sverige och Danmark kan förlängas med mellan 20-60 minuter.”

Taggat som: , , , , , , , , ,

Categorised in: Nyheter, Turism

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2023 Bussmagasinet
rss Artiklar(RSS) rss Kommentarer (RSS)